Feedback, der styrker læringen

Karakterfrihed, mindsetbaseret undervisning og formativ feedback. Ordene beskriver en stærk udviklingstendens gående fra en præstationskultur styret af jagten på 12-taller til en læringskultur, hvor videbegærlighed og læringslyst hersker.

En læringskultur, hvor eleverne tør udfordre sig selv, begå fejl og søge feedback i stedet for at fokusere på ”hvordan de ser ud”, og hvilken relativ placering de har i forhold til klassens øvrige elever. En kultur, hvor eleverne oplever et frirum til at gå efter at forstå indholdet og ikke blot fremstå klog.

Udviklingen hilses velkommen i en tid, hvor et højt snit er blevet selve målet med undervisningen, og hvor angsten for at fejle er så stor, at et stigende antal elever ser stort på moral og jura og medvirker til dokumentfalsk ved at aflevere andres tekster i eget navn.

Færre karakterer er en blandt flere måder at mindske præstationskulturen, og der pågår pt. forsøg med karakterfrihed på såvel gymnasier som universiteter. Her viser erfaringerne, at færre karakter og mere feedback ikke i sig selv fremmer en læringskultur. Det centrale er at gentænke feedbacken, så den bliver en fremadrettet hjælp frem for en bagudrettet bedømmelse. Samtidig skal der arbejdes med den kulturændring, som det er pludselig ikke at få et konkret tal for en opgave.

På konferencen stiller vi skarpt på, hvordan læringskulturen kan fremmes i klasseværelset, samt hvilke udfordringer der knytter sig til bevægelsen fra en præstations- til en læringskultur.

Konferencen indledes af lektor Arnt Louw, som tegner et aktuelt billede af unges uddannelsesvilkår i præstationssamfundet. Herefter præsenterer Sarah Schoop fra EVA, hvordan man kan arbejde med feedback, der hjælper eleverne videre i deres faglige udvikling.

Om eftermiddagen zoomes der ind på mindsetbaseret undervisning i praksis samt på elevernes perspektiv på karakterfrihed. Dagens afsluttes med en workshop, hvor du får afprøvet en række forskellige vurderings- og feedbackmetoder, som du kan anvende til at styrke læringskulturen i din praksis.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til undervisere og vejledere i hele uddannelsessystemet lige fra grundskolen til universitetet.

Se programmet her  • Share Buttons • Underviser


  Arnt Louw er lektor, ph.d. ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Han forsker primært i mødet mellem elever og lærere i de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelserne. I forskningen fokuserer han på, hvordan dette møde opleves fra elevernes perspektiv, hvad der motiverer de unge, og hvordan “god undervisning” ser ud fra deres perspektiv.

  Sammen med Noemi Katznelson er Arnt forfatter til artiklen: ”Unge i Gymnasieskolen”, der netop er udkommet ”Gymnasieskolen – en grundbog”.

  Sarah Schoop er evalueringskonsulent på EVA (Danmarks Evalueringsinstitut), hvor hun arbejder med de gymnasiale uddannelser. Sarah har særligt beskæftiget sig med karakterers betydning for elevers tilgang til læring, feedback der hjælper elevernes faglige udvikling på vej, samt med hvordan man understøtter et nysgerrigt udforskende læringsmiljø frem for en performancekultur blandt eleverne.

  Sarah har bl.a. været projektleder på EVA’s undersøgelser ”Karaktergivning i gymnasiet”, ”Gymnasiernes arbejde med formativ feedback” samt på vidensopsamlingen ”Feedback som en integreret del af undervisningen”. Sarah ansvarlig for evalueringen af forsøget med karakterfrie 1.g klasser, som startede i august 2017.

  Peter Arnborg Videsen er lektor i matematik og fysik på Viborg Gymnasium og HF, hvor han også fungerer som talentkoordinator. Han har i flere år arbejdet indgående med mindset i undervisningen; både i relation til elever og lærere. Han var med til starte gymnasiets mindset-projekt op i 2012. Et projekt, som lærerkollegiet i 2014 fik GL’s uddannelsespris for. Peter er derudover medstifter af Learning Mindset, der arbejder med at implementere mindset-tankegangen på en række gymnasier og grundskoler.

  Peter har – sammen med Jeppe Agger Nielsen og Allan Kortnum – skrevet bogen “Mindsetbaseret undervisning – fra præstationskultur til læringskultur”. Bogen indeholder en række forslag til, hvordan undervisere og elever kan arbejde med at styrke et udviklende mindset i klasselokalet.

  Marie Neergaard Hansen er ansat som adjunkt på Professionshøjskolen Absalon, Center for Skole og Læring med sine primære funktioner i efter- og videreuddannelsen. Desuden har hun tilknytning til læreruddannelsen som underviser samt til forskningsmiljøet ”Læringsfællesskaber og socialt mobilitet”.

  Marie er uddannet cand. mag. i sprogpsykologi og har tidligere været efterskolelærer. Hun har arbejdet indgående med formativ vurdering- og feedback og er aktuel med udgivelsen ”Fælles om læring – formativ vurdering i teori og praksis”, der udkommer oktober 2017 hos Dafolo.

  Tilmelding

  Ja tak - jeg/vi ønsker at deltage.